LogowanieKalendarz Wydarzeń
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Gościmy
site statistics
Najbliższe wydażenia

PostHeaderIcon Ruch Narodowy

POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNA

DOKTRYNA PAŃSTWA POLAKÓW

 

PANEL I. USTRÓJ POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNY

PANEL II. WIARA KATOLICKA, WYCHOWYWANIE, OŚWIATA, NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE

PANELIII. SIŁY ZBROJNE

PANEL IV. GWARDIA NARODOWA

PANEL V. POZOSTAŁE, OGÓLNE FUNKCJE PAŃSTWA
1. Ochrona przed wieloaspektową agresją zewnętrzną i wewnętrzną ( służby dyskretne w pionie wojskowym i cywilnym w kraju i zagranicą)
2. Ochrona przed zbrodniami i przestępstwami pospolitymi przeciwko Ojczyźnie, życiu i mieniu (ściganie, wymiar sprawiedliwości i zagadnienia penitencjarne)
3. Sprawy wewnętrzne i zagraniczne oraz Polonii
4. System bezpieczeństwa energetycznego
5. System własności mienia, ochrony minimalnych, waloryzowanych wynagrodzeń netto za pracę oraz obowiązkowych składek ubezpieczenia emerytalnego i na ochronę zdrowia, a także kontroli podstawowych parametrów przezornościowych państwa
6. Ochrona zdrowia
7. System finansowo-podatkowy (budżet państwa, budżety lokalnych samorządów, finanse obowiązkowych ubezpieczeń osobowych i rzeczowych)
8. System monetarny
9. System obsługi celnej
10. System lustracji państwa oraz usług statystycznych

PANEL VI. SAMORZĄD LOKALNY

PANEL VII. DYSKUSJA, POLEMIKI, KRYTYKA I REKOMENDACJE

 


Chrystus Królem Polski

jeszcze Polska nie zginęła
i zginąć nie może
jeśli Chrystus Królem Polski
gdy modlitwy morze

nas otoczy wielką mocą,
która nas ocali
choćby wszyscy się wrogowie
przeciw nam zebrali

choćby szatan i pół świata
zmienił w wojsko swoje
Chrystus Król nas poprowadzi
na zwycięskie boje…


K. J. Węgrzyn

 
Zobacz uroczystości w intencji Intronizacji Jezusa Chrystusa
na Króla Polski.

 

-Lublin 2010

-Warszawa 2010

-Kraków 2010 

 

Przesłanie do polskiego narodu

 

Polacy!

 

         Jako Polak kieruję uwagę nas wszystkich na kilka najistotniejszych zagadnień celem dostarczenia najniezbędniejszej wiedzy pozwalającej na powszechne zrozumienie naszego położenia i koniecznego działania[1]. Skoncentruję się na maksymalnie prostej prezentacji pomijając teoretyczne i doktrynalne zawiłości oraz pojęciowe złożoności.

         My Polacy - polski naród - stanowimy fundamentalną wartość dla każdego z nas z osobna i dla nas wszystkich.

         Polski naród jest historycznie ukształtowaną zbiorowością ludzi, dla których wartościami w każdym czasie pozostają:

1)katolicka wiara;

2)Ojczyzna:

a)własne terytorium;

b)polski język;

c)suwerenność poprzez własne państwo;

d)historyczne doświadczenie i tradycje;

e)siły zbrojne;

3)honor

4)nieustanny proces:

a)oświaty wpajającej narodowo-patriotyczne treści;

b)nauczania i szkolnictwa wyższego;

5)polski złoty - waluta i znaki pieniężne.

         Wymienione wartości stanowią dla Polaków niezłomne zasady i muszą być sztywno zapisane w polskiej ustawie zasadniczej.

          Obecnie polski naród funkcjonuje w skrajnie niekorzystnych uwarunkowaniach obejmujących:

1)proces osłabiania Kościoła Katolickiego (szczególnie na poziomie hierarchii wprowadza ograniczenia w diecezjach i archidiecezjach z tytułu nadużywania zasady bezwzględnego posłuszeństwa, wpływając na pracę ewangelizacyjną z maksymalnym ograniczaniem albo całkowitym eliminowaniem działalności w obszarze patriotycznego wychowania i podnoszenia świadomości Polaków w parafiach);

2)degradowanie Ojczyzny Polaków poprzez:

a)złodziejską wyprzedaż (prywatyzację) polskich przemysłów różnych gałęzi;

b)nieustanny proces osłabiania aktywności polskiego rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa;

c)wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom;

d)anty-narodowy i anty-patriotyczny system edukacji i nauczania;

e)tragiczny stan polskich sił zbrojnych i przygotowania Polaków do obrony (brak przeszkalanych rezerw);

3)utratę suwerenności w postaci braku państwa, którego władze o polskim narodowo-patriotycznym obliczu rzeczywiście reprezentowałyby interesy Polaków;

4)zanikanie honoru rozumianego jako zaszczyt i obowiązek chronienia i obrony polskiego narodu i jego wartości.

          Wymienione uwarunkowania skutkują gangrenyzacją Polaków. Zamiast sukcesywnego rozwoju pod każdym względem Polacy żyją w:

1)apatii;

2)beznadziei bytowania;

3)atomizacji bez poczucia konieczności skutecznego organizowania się dla przejęcia spraw Ojczyzny we własne ręce;

4)biadoleniu i narzekaniu nad swoim losem;

5)oczekiwaniu na zbawienie bez realnego zaangażowania się w tym kierunku;

6)powszechnym strachu praktycznie przed wszystkim.

          Polacy są coraz bardziej wyzwalani z atrybutów polskości czyli sprowadzani do poziomu szarej masy pozbawionej: godności, honoru, ambicji, ciężko przestraszonej, niezdolnej do samostanowienia o sobie. W takich okolicznościach podlegają maksymalnemu wyzyskowi we wszelkich przejawach ze strony światowego i międzynarodowego cwaniactwa gospodarczo-politycznego reprezentowanego przez wielką finansjerę.

         Rysuje się pytanie: Co czynić w zastanej sytuacji by w końcu przeciąć to pasmo niekończących się ograniczeń nakładanych na polski naród, prowadzących do jego zniszczenia i wejść na drogę jego odrodzenia? Odpowiedź jest zupełnie prosta ale realizacja nader złożona i trudna.

         Otóż musimy powrócić do naszych korzeni oraz odzyskać i maksymalnie zbliżyć się do wartości będących atrybutami polskości, a mianowicie:

1)wzmocnić Kościół Katolicki już od poziomu parafii poprzez wywołanie właściwego kierunku oddziaływania władz w diecezjach i archidiecezjach na procesy wychowawcze i oświatowe w duchu narodowo-patriotycznym oraz podnoszenia poziomu świadomości wiernych; szczególnie istotne w tym obszarze będzie niekrępowanie swobody działania proboszczów w tym zakresie;

2)odzyskanie suwerenności poprzez skonstruowanie państwa, którego władze będą podlegały rzeczywistej kontroli polskiego narodu pod kątem obsad oraz poziomu realizacji zadań w ramach podzielonych funkcji;

3)przygotowanie, przyjęcie i wdrożenie polskiej ustawy zasadniczej ze sztywnym wpisem wartości-atrybutów polskości;

4)dostosowanie prawa w formie przyjęcia ustaw kwalifikowanych i kodeksowych wynikających z polskiej ustawy zasadniczej;

5)wystąpienie z Unii Europejskiej dla zrzucenia gorsetu prawnego zniewolenia - kolidującego z polską ustawą zasadniczą;

6)gruntowne zrewidowanie prawnych stosunków Polski z zagranicą i dokonanie niezbędnych zmian;

7)szczególne potraktowanie funkcji edukacji, nauczania i szkolnictwa wyższego oraz funkcji polskich sił zbrojnych z wyraźnym naciskiem na konieczność podnoszenia zdolności organizacyjnych młodzieży oraz restytucję poczucia tego co zawiera się pod pojęciem HONOR.

         W zasadzie istnieją dwie możliwości powrotu polskiego narodu do swojej podmiotowości. Jedna to tryb przekształceń ustrojowych na drodze parlamentarnej (demokratycznej). Druga to tryb ustrojowych przekształceń w drodze siłowego wymuszenia przez Polaków w odniesieniu do zachowawczych środowisk usilnie broniących swoich wąskich interesów niejednokrotnie wspieranych przez czynnik zewnętrzny zaangażowany w Polsce.

         Może się okazać, że cała konserwa, która ulokowała się po okrągłym stole i Magdalence, tak silnie ugruntowała swoją pozycję polityczną i gospodarczą, że droga parlamentarna ustrojowych przekształceń na rzecz Polaków będzie nieskuteczna i zajdzie konieczność rozstrzygnięć siłowych, na co Polacy muszą się przygotować.

         Obecnie rację stanu polskiego narodu stanowią[2]:

1)suwerenne sprawowanie władzy poprzez polskie państwo funkcjonujące w oparciu o polską ustawę zasadniczą jako pierwsze prawo;

2)polska ustawa zasadnicza zestawiająca w sposób ostry wartości-atrybuty polskości, które z racji bycia wartościami nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji;

3)wystąpienie z Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych naruszających rozstrzygnięcia polskiej ustawy zasadniczej;

4)likwidacja wszelkich tajnych bractw na obszarze Polski;

5)pełne wdrożenie społecznej gospodarki wolnorynkowej, tj.:

a) z całkowitą likwidacją wszelkich monopoli z wyjątkiem monopoli państwa;

b) z równoprawną ochroną własności spółdzielczej, prywatnej, gminnej i skarbowej;

c) z objęciem własnością skarbową wszelkich działalności i zasobów mających fundamentalne znaczenie dla ogółu obywateli;

d) z zakazem zbywania polskiej ziemi cudzoziemcom;

e) z zakazem prywatyzacji przedsiębiorstwa "Lasy Państwowe" oraz przedsiębiorstw, do których przypisana jest wyłączność własności skarbowej.

         W ten sposób określona racja stanu polskiego narodu to jedynie najogólniej podane konkrety nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji, których żadna władza łącznie z całym polskim narodem, jako najwyższą władzą, nie może naruszyć.

         Niżej podaję listę zagadnień wymagających załatwienia dla odrodzenia polskiego narodu:

1) wystąpienie z Unii Europejskiej dla ostatecznego wyzwolenia się ze wszelkich ograniczeń wynikających z uczestnictwa w tym bycie dryfującym w kierunku przeistoczenia się w imperium;

2) ustanowienie polskiego obszaru celno-dewizowego z niezbędnymi regulacjami prawnymi;

3) zlikwidowanie podatków: dochodowego, VAT, Belki i wprowadzenie nowego systemu danin publicznych (ceł, akcyz, podatku od przychodów od osób fizycznych i osób prawnych, od wywozu środków pieniężnych poza polski obszar celny powyżej wyznaczonych limitów oraz podatku od nieruchomości);

4) wprowadzenie systemu rozdziału wpływów z podatków na przychody władz samorządów lokalnych i państwa w powiązaniu z rozdziałem zadań;

5) przyjęcie zasad interwencjonizmu państwa w swobodę gospodarowania szczególnie w obszarach:

a) kształtowania płacy minimalnej;

b) uściślenia prawa pracy i właściwego usytuowania praw pokrewnych (umów zlecenia i o dzieło) w systemie nagradzania najemnej siły roboczej;

c) przeniesienia podstawowej jednolitej składki na ZUS z wynagrodzenia pracownika do kosztu pracodawcy;

d) sformułowanie ponadobowiązkowego prywatnego systemu oszczędzania na cele emerytalne i wykorzystania zgromadzonych funduszy, poza konstrukcją ZUS;

e) przyjęcie polskiej regulacji prawa handlowego, spółdzielczego oraz własności gminy i skarbu państwa;

f) przyjęcie zasady realnego umiarkowanego wzrostu gospodarczego w granicach 3-4% rocznie przyjętego wskaźnika aktywności gospodarczej z zachowaniem stałej corocznej redukcji poziomu bezrobocia;

g) utrzymywanie rozwoju gospodarczego i mocy produkcyjnych w granicach dostosowanych do potrzeb krajowego rynku;

h) rozwijanie wybranych gałęzi wytwórczości o najwyższym poziomie rozwoju technicznego ponad potrzeby krajowe dla stworzenia właściwej bazy eksportowej;

i) bieżącej kontroli wzrostu eksportu względem importu z zachowaniem reguły wyprzedzającego tempa eksportu nad importem w dopuszczalnym paśmie;

j) kontroli poziomu inflacji i kształtowania referencyjnych stóp banku centralnego.

         Jak widzimy stoi przed nami ogrom prac do wykonania w profesjonalny sposób po przejęciu władzy i wyeliminowaniu obecnego establishmentu niezdolnego, a przede wszystkim, nie zainteresowanego w odrodzeniu się polskiego narodu.

        Na dzisiaj procedura działania na rzecz odrodzenia się polskiego narodu jest następująca:

1) wszyscy Polacy, zorganizowani czy też niezorganizowani, o polskich narodowo-patriotycznych poglądach muszą przystąpić do ogólnokrajowej organizacji: Narodowo-Patriotyczne Stowarzyszenie Polaków, która po zarejestrowaniu w sądzie przystąpi do działania. W imieniu Polaków wystąpi do Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanie Ogólnokrajowego Komitetu Wyborczego pn. "Blok Narodowo-Patriotyczny Polaków" w wyborach do władz lokalnych i państwa;

2) w wyniku kampanii wyborczych BLOK oznajmi swoje zamierzenia natychmiastowe i perspektywiczne;

3) po wejściu do władz lokalnych ( rad i organów wykonawczych) natychmiast podejmie działania na rzecz gmin i jednoczesnego podnoszenia poziomu świadomości pod kątem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na funkcję Prezydenta RP;

4) po wejściu do Sejmu i Senatu z miejsca przystąpi do czynności przedłożenia polskiej ustawy zasadniczej i kompletu ustaw z niej wynikających dla dokonania niezbędnych przekształceń ustrojowych.

          I w tym miejscu możliwe będą różne scenariusze w zależności od liczby objętych mandatów przez BLOK w Sejmie i Senacie. W przypadku torpedowania prac i legislacji ze strony zachowawczej konserwy, uniemożliwiającego przyjęcie nowej polskiej ustawy zasadniczej, pozostanie jedynie droga ogólnokrajowego, zdecydowanego nacisku w formie odmowy posłuszeństwa władzom i żądania natychmiastowego ich ustąpienia.

         W przypadku przyjęcia polskiej ustawy zasadniczej podstawowym działaniem będzie wystąpienie z UE w procedurze wystąpienia albo jednostronnej deklaracji politycznej.

         Przyjęcie polskiej ustawy zasadniczej wraz z ustawami z niej wynikającymi rozpocznie proces odrodzenia narodowego Polaków. Na powrót staniemy się podmiotem - suwerenem w swoich sprawach i całego społeczeństwa zorganizowanego w nowym polskim państwie.

         Nie podjęcie tego zbiorowego wysiłku wszystkich Polaków o narodowo-patriotycznych zapatrywaniach spowoduje nie tylko ich upadek ale całkowite zniszczenie.

 

W0[1] Polakiem jest osoba polskiej narodowości nie skazana za zdradę Ojczyzny prawomocnym wyrokiem Sądu w składzie sędziów Polaków.

[2] Nie należy mylić z racją stanu obecnej władzy okupacyjnej funkcjonującej w Polsce.

 

 

 

 

23 styczeń 2014 r.

Ocena aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej i społecznej

w Polsce.

 

         Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że III Rzeczypospolita Polska jest dzisiaj jedynie słowem bez duchowo-materialnego wypełnienia tego co pod tym słowem powinno się zawierać. Z politycznego punktu widzenia III RP jest zorganizowanym aparatem władzy reprezentującej interesy wszystkich z wyjątkiem interesów polskiego narodu. Jaskrawym przykładem tego stanu rzeczy jest absolutna nad-reprezentacja polskojęzycznych mniejszości w ustrojowych organach tego aparatu władzy. Do tego należy dodać instytucje zabezpieczające w postaci partyjnej ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego, będącego kapturowym sądem całkowicie ortodoksyjnym wobec władz. Uzupełniając to: zorganizowaną przestępczością rozwiniętą do wręcz niepojętych rozmiarów, wszechobecną korupcją na wszystkich szczeblach władz oraz dyspozycyjnością organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mamy obraz patologii przechodzącej w fazę gangrenyzującą publiczne życie w Polsce, bo już nie możemy mówić o polskim państwie gdyż takie nie istniej.

         Dalsze konsekwencje takiej sytuacji skutkują tragicznym położeniem gospodarczo-społecznym ludności w Polsce polegającym na: maksymalnej eksploatacji Polaków za nędzne wynagrodzenie w oparciu o umowy śmieciowe, oszukańczym systemie zaopatrzenia emerytalnego, wymuszonej zarobkowej emigracji polskiej młodzieży dla podtrzymywania w Kraju stanu bezrobocia pozwalającego na skuteczną kontrolę niskich płac przez właścicieli i pracodawców sektora budżetowanego.

         Bez mała cała medialna propaganda pozostająca we właścicielskich rękach wrogo ukierunkowanych na Polaków (własność różnojęzycznej żydowskiej diaspory kontrolowanej przez główne loże masońskie) powoduje stałe od końca lat 70-ch, i również obecnie, kompletne ogłupianie Polaków, których poziom świadomości był i nadal jest bardzo niski nie mówiąc o całkowitym braku politycznego ich wyrobienia.

         Pochodną tej sytuacji jest przyspieszone ubożenie Polaków oraz wzrost patologii społecznej przez przyrost pospolitej przestępczości przeciwko życiu i mieniu. Nasilać się zaczynają również pewne elementy radykalizacji Polaków noszące znamiona działalności politycznej wymierzonej przeciwko funkcjonującym władzom, które już nie są władzami polskiego państwa, a jedynie bytem, który ich zniewala, i na który polski naród nie ma wpływu, ponieważ nie jest on suwerenem. W istocie nie może realnie znieść tych władz w trybie głoszonego mitu tzw. formuły państwa prawa. Liczne próby zorganizowanych manifestacji nawet na dużą skalę nie przynoszą żadnych pozytywnych zmian w postępowaniu władz, które coraz bardziej odnoszą się do przedstawianych postulatów i żądań z arogancją a nawet pogardą, oszukując przy tym w nieograniczony sposób protestujących.

         Władze świadome radykalizującej się sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, pomimo działań osłabiających ze strony służb bezpieczeństwa, posuwają się do uchwalania całkowicie niekonstytucyjnej ustawy o możliwości wykorzystania zewnętrznych sił wojskowo-policyjnych i służb do zapewnienia ładu w Polsce na wypadek konieczności ogłaszania stanu wyjątkowego. Powstaje pytanie: Czego, tak naprawdę, boją się te władze zdrady narodowej? A więc boją się usunięcia całego warszawskiego establishmentu od rządzenia i korzyści płynących z tego tytułu. Cała ta warszawska kamaryla, stojąca na straży miliardowych interesów światowej i międzynarodowej finansjery, nie ma wyjścia. Musi działać do końca posuwając się nawet do ogłoszenia stanu wyjątkowego i przelewu krwi, który jest nie do uniknięcia w takim przypadku.

         Perfidia władz jest dalej posunięta i sprowadza się do prowokowania polskiego narodu akceptując inicjatywę państwa Izrael zorganizowania obrad Knesetu w Oświęcimiu i Krakowie. To może się tragicznie skończyć gdyż czara goryczy może się przelać.

         Ostatnią szansą dla polskiego narodu, w przedstawionych okolicznościach, jest realne przebudzenie się i wyjście z letargu łącząc się w jednolitą organizację np. Narodowo-Patriotyczne Stowarzyszenie Polaków oraz przystąpienie do wyborów na obszarze wszystkich okręgów wyborczych w Polsce z własną listą i programem.

         Należy zaznaczyć, że liczne usiłowania konsolidowania działalności rozproszonych organizacji z nazwami: patriotyczna/y/, narodowa/y/, suwerenna/y/ spełzły na niczym. Kierownictwa tych organizacji, całkowicie politycznie nie wyrobione, pozostają li tylko przy indywidualnych aktywnościach politycznych. Są to stanowiska naiwne ale powszechnie obecne.

         W tej sytuacji jedynie Polacy, niezależnie od przynależności do licznych politycznych bytów, jako osoby fizyczne, zmuszeni są do zjednoczenia się w jednej wyrazistej organizacji dla stworzenia bazy pozwalającej na rzeczywisty udział w wyborach poza obecnie rezydującym układem tzw. Sejmu RP. Tylko w tym postępowaniu możliwa jest zmiana oblicza tzw. Sejmu RP w demokratycznym trybie. Jeśli się tego nie dokona w ten sposób to pozostaje jedynie rozwiązanie siłowe z następstwami trudnymi dziś do przewidzenia.

        

I uwaga końcowa.

        

         Pozostawanie Polaków nadal w biernej pozycji, ciągłe biadolenie, narzekania i ograniczanie się jedynie do oceniania postępującej patologii będzie prowadzić do upadku Polaków, a w nieodległej przyszłości do ich zniszczenia.

 

         Upaść może nawet i Naród wielki ale zniszczeć tylko nikczemny.

W0   

      Uśpienie Polaków w ich wymiarze moralnym i obywatelskim trwa od 1939 roku czyli od inwazji socjalizmu. Inwazja ta trwa do dziś. Zmieniły się tylko jej fazy: najpierw faszystowska, potem marksistowska wreszcie demoliberalna. Socjalizm bije w kod kulturowy Polaków zbudowany od tysiąca lat na fundamencie Dekalogu i Ewangelii oraz pochodny jemu ład społeczny.

        Socjalizm to rządy najgorszych, rządy ludzi  z marginesu społecznego, którzy  w swoim życiu już przekreślili Dekalog i Ewangelię. Żeby mogli rządzić potrzebują wsparcia zagranicy - obcych państw i ośrodków pozarządowych zainteresowanych kolonizacją Polski.

         W tym punkcie zbiegają się interesy wrogów wewnętrznych Polski i wrogów zewnętrznych. Wrogowie wewnętrzni czyli ów pogański margines społeczny rozumie, że jedyną dla niego szansą na zbudowanie prywatnego raju w Polsce jest sprawowanie władzy w imieniu zagranicznych kolonizatorów. Dlatego kurczowo trzyma się tamtych ośrodków władzy, wiernie im służy i stamtąd wypatruje pomocy przeciwko podbitemu narodowi polskiemu.

         Żeby Polacy mogli się przebudzić i zerwać kajdany niewoli muszą najpierw wrócić do kodu kulturowego katolicyzmu. Każdy Polak indywidualnie musi wrócić do przymierza z Bogiem i zacząć żyć tak, żeby się Bogu podobać. Dopiero gdy to się stanie Polacy będą mogli przepędzić nieprzyjaciela ze swoich granic. Intronizację Chrystusa jako Króla Polski każdy musi dokonać w swoim życiu. Wtedy bowiem będzie możliwa intronizacja państwowa i klęska pogańskich okupantów Polski.            

 S0

 

Kilka słów na temat otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących w aktualnej konstrukcji systemu zaopatrzenia emerytalnego w Polsce.

 

 

         Prawna konstrukcja OFE w Polsce założyła:

 

 • gromadzenie środków uczestników funduszy i zarządzanie nimi przez towarzystwa za wynagrodzeniem w trybie prowizji i opłat;
 • towarzystwa zarządzające funduszami jako prywatne instytucje finansowe, które przekształcają gromadzone środki w kapitał lokowany w inwestycje za pośrednictwem instrumentów rynku kapitałowo-finansowego dla uzyskiwania korzyści w postaci przyrostu wartości inwestowanego kapitału;
 • swobodę dostępu międzynarodowej finansjery do własności każdego towarzystwa realizującego na jej rzecz kokosowe zyski z pobieranych prowizji i opłat refinansujących koszty i inwestycje z nadpłynności przychodów z prowizji i opłat nad kosztami zarządzania funduszem;
 • pełny komfort pozycji międzynarodowej finansjery - właścicieli wszystkich OFE (brak ryzyka finansowania zarządzania funduszami i nieosiągnięcia zysków właścicielskich w relacji do nadmiernych ryzyk obejmowanych przez uczestników OFE - przyszłych emerytów);
 • warunki do przejęcia zarządzania środkami w przymusowy sposób ubezpieczanych osób przez prywatne towarzystwa opanowane przez zagranicznych inwestorów.

 

         Szczegółowy kształt OFE podlegał zmianom w czasie od momentu wprowadzenia systemu. Były to jedynie kosmetyczne zmiany redukujące drastyczne "błędy" wyjściowej legislacji obnażone niemal natychmiast przez życie.

 

Krytyka obowiązującej prawnej konstrukcji OFE w Polsce

 

1)Towarzystwa zarządzające funduszami to instytucje własności wielkiego zagranicznego kapitału, który zainteresowany jest przede wszystkim maksymalizowaniem zysków na bazie przychodów z prowizji i opłat za usługi zarządcze, inwestowanych po sfinansowaniu kosztów;

2)Towarzystwa te nie są specjalnie zainteresowane w zarządzaniu funduszami ubezpieczanych osób w celu pomnażania ich wartości traktując ten zarząd jako wypadkową koniunktury na rynkach; to czy wartość funduszy wzrasta czy też nie lub podlega regresowi nie ma dla nich istotniejszego znaczenia, ponieważ i tak funkcjonują w komfortowych warunkach bezpieczeństwa finansowego usług zarządczych niezależnie od kondycji portfeli inwestycyjnych (pochodnych koniunktury i niejednokrotnie błędnych lub nietrafionych decyzji);

3)Coraz większego znaczenia nabierają modele doboru portfeli z inwestycjami w zagraniczne instrumenty, co skłania do przyjęcia uzasadnionej tezy, że środki ubezpieczanych Polaków w znacznym stopniu finansują zagraniczne gospodarki kosztem gospodarki Polski; zorganizowany lobbing towarzystw zarządzających OFE skutecznie prowadzi do modyfikacji przepisów przez regulatora w kierunku rozszerzania swobody inwestowania w zagraniczne papiery kapitałowe;

4)Taka konstrukcja systemu ubezpieczenia emerytalnego w Polsce jest nie do przyjęcia gdyż środki ubezpieczonych w Polsce nie mogą służyć interesom obcych kapitałów bez praktycznie żadnego poważnego nadzoru państwa nad bądź co bądź środkami pochodzącymi ze składek emerytalnych, wynikających z rozwiązań systemu emerytalnego w Polsce, które nie stanowią własności towarzystw zarządzających OFE;

5)Do czasu wypracowania i wdrożenia nowego kompleksowego systemu zaopatrzenia emerytalnego w Polsce rekomenduje się zmiany w obszarze III filara ubezpieczeń:

a)zniesienie działania towarzystw zarządzających OFE i przejęcie ich funkcji przez jedyne Powszechne Towarzystwo Zarządzające Funduszem Emerytalnym III filara w postaci działalności finansowo wyodrębnionej Banku Gospodarstwa Krajowego;

b)w trybie nowej kompleksowej ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego regulator określi:

 • zadania, zasady ich finansowania oraz zarządzania nimi dotyczące Funduszu Emerytalnego III filara;
 • zadania, zasady ich finansowania i zarządzania nimi dotyczące innych działalności nałożonych przez regulatora w ustawie;

c)ustawa określi organizację Banku Gospodarstwa Krajowego z podziałem na:

 • pion zarządzania Funduszem Emerytalnym III filara (łącznie z obsługą wypłat świadczeń emerytalnych);
 • dom maklerski Banku zarządzający funduszem zaangażowanym przez Bank na rynku kapitałowo- finansowym pochodzącym ze składek ubezpieczeniowych i oddzielnie z pozostałych źródeł;
 • pion zarządzania zadaniami i usługami bankowymi opartymi na innych funduszach nie pochodzących ze składek ubezpieczeniowych.

 

         Zreorganizowany Bank Gospodarstwa Krajowego, własności Skarbu Państwa, stanowiłby nową jakość w postaci instytucji ubezpieczeniowo-bankowej działającej na podstawie odrębnej kompleksowej ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego szczegółowo rozstrzygającej podstawowe rozwiązania i odwołującej się do ustaw: o Narodowym Banku Polskim, Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe oraz o rachunkowości w pozostałych elementach.

         Przy konstruowaniu ustawy o BGK należy rozstrzygnąć najistotniejsze kwestie w następujący sposób:

1)ubezpieczeni w III filarze nie ponoszą żadnych kosztów (prowizji i opłat);

2)koszty zarządzania Powszechnym Funduszem Emerytalnym III filara Bank pokrywa z przychodów z inwestycji opartych na składkach ubezpieczeniowych w granicach budżetu akceptowanego przez Radę Nadzorczą Banku (lokowanych na rynku kapitałowo-finansowym oraz w działalność kredytowo-pożyczkową);

3)Bank może angażować środki funduszu w inwestycje rynku kapitałowo-finansowego do nieprzekraczalnego poziomu 40 procent;

4)fundusz emerytalny przeznaczony jest na finansowanie gospodarki Polski (działalność przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz gospodarstw domowych);

5)wszelkie przychody z inwestycji opartych na składkach emerytalnych nie podlegają żadnemu opodatkowaniu i przeznaczane są w całości na zwiększenie zobowiązań Banku wobec ubezpieczonych po potrąceniu kosztów zarządzania;

6)wypłacane przez Bank świadczenia emerytalne nie podlegają opodatkowaniu.

          Syntetyczne podsumowanie.

          Rekomendowane rozwiązanie wiąże się z ostatecznym wyeliminowaniem międzynarodowej finansjery z zarządzania funduszami ubezpieczeniowymi III filara w Polsce przez przejęcie tej funkcji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działalności finansowo wyodrębnionej i prowadzenia jej na odrębnych warunkach określonych w trybie ustawy szczególnej. Pozwoli to na umocnienie sensownego zarządzania środkami z ubezpieczeń i kontroli Skarbu Państwa nad olbrzymim kapitałem. Dotyczy to przede wszystkim ukierunkowania środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych na rzeczywiste finansowanie gospodarki i gospodarstw domowych w Polsce.    

        Zadziałanie tego rozwiązania w praktyce dostarczy też szereg wniosków przydatnych do ostatecznej zmiany systemu zaopatrzenia emerytalnego w Polsce.

         Według naszego rozeznania istnieje wiele sposobów rozwiązania kwestii zaopatrzenia emerytalnego w Polsce o wystarczająco wysokim poziomie istotności. Zawsze pozostanie jednak potrzeba wyboru konkretnego rozwiązania ze względu chociażby na poziom narastania zobowiązania systemu ZUS z tytułu obsługi wypłat emerytur, rozłożenia w czasie ciężarów przechodzenia z obecnego do projektowanego systemu, redukowania poziomu angażowania środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie świadczeń emerytalnych w systemie ZUS z tytułu niewystarczających wpływów bieżących składek ubezpieczeniowych ZUS w ujęciu czasowym. Jednak jest to bardziej złożone zagadnienie wymagające profesjonalnych analiz szeregów czasowych narastania poziomów zobowiązań z tytułu obsługi świadczeń emerytalnych z oszacowaniem skutków ich corocznych systemowych waloryzacji obowiązujących w obecnym systemie. To samo dotyczy oceny trendu narastania poziomów wpływów ze składek ubezpieczeniowych z uwzględnieniem ich kasowego wykonywania i należności nie wpłacanych terminowo.

         Zagadnienie przebudowy systemu zaopatrzenia emerytalnego w Polsce jest zbyt szerokie i nie mieści się w zakreślonej na wstępie formule " Kilka słów na temat ........".

 

 W0

 

Pronarodowa wykładnia istoty państwa Polaków.

 

         My polscy narodowcy stawiamy pytanie: Jakie państwo chcą mieć Polacy? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wymaga ogólnego rozwinięcia i bardziej szczegółowego doprecyzowania najważniejszych rozwiązań z niezbędnym uzasadnieniem.

      Polski naród interesuje wyłącznie państwo, którego jest on niekwestionowanym suwerenem gdyż tylko wtedy może swobodnie kształtować warunki rozwoju ukierunkowane na możliwie najlepszą realizację swoich interesów.

    Z suwerennością mamy do czynienia wówczas gdy Polacy posiądą niczym nieograniczoną decyzyjność zarządzania na swoim terytorium oraz swobodę decydowania w sprawach społeczności świata. Wyrazem tego będzie ogłoszenie ustawy zasadniczej, sformułowanej wolą Polaków, jako nadrzędnej wartości. Stanowić ona będzie pierwotne prawo, do zgodności z którym musi być dostosowane wszelkie inne prawo (zarówno wewnętrzna legislacja jak i wszelkie stosunki wynikające z już zawartych umów międzynarodowych). Ustawa zasadnicza określi czasowe rygory dla czynności dostosowawczych w przepisach końcowych i przejściowych.

         Dla uzyskania suwerenności niezbędne staje się bezwzględne wystąpienie Polski z Unii Europejskiej. Również konieczne będzie wystąpienie z NATO i ONZ o ile pozycja Polaków w tych organizacjach będzie naruszała postanowienia ustawy zasadniczej a renegocjacje okażą się nieskuteczne.

      Podstawowym wymogiem jest odzyskanie przez Polaków praw suwerena. Będzie to możliwe poprzez opanowanie istniejących ustrojowych organów państwa w trybie realnych wyborów w oparciu o nową ordynację wyborczą a nie jak to ma miejsce obecnie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia tego celu w trybie parlamentarnym, konieczne stanie się działanie pozaparlamentarne.

 Przejdźmy dalej.

     Po odzyskaniu praw suwerena Polacy zmuszeni będą do rozwinięcia wszystkich funkcji państwa umożliwiających właściwy ich rozwój. Gruntownej, kompleksowej regulacji wymaga:

1)ustrój społecznej gospodarki wolnorynkowej;

2)niedopuszczalność funkcjonowania monopoli poza monopolami państwa i lokalnego samorządu;

3)objęcie własnością Skarbu Państwa wybranych aktywności gospodarczych szczególnie ważnych dla wszystkich obywateli;

4)procedura zamówień publicznych (instytucja publicznego przetargu);

5)zagadnienie prawa budowlanego i nadzoru budowlanego;

6)określenie rodzaju danin publicznych z podziałem na daniny na rzecz państwa i lokalnego samorządu w dostosowaniu do przejrzystego rozdziału zadań;

7)sprecyzowanie ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego;

8)ustanowienie polskiego obszaru celno-dewizowego i zasad polityki celno-dewizowej;

9)określenie zasad i zakresu interwencjonizmu państwa w swobodę gospodarowania;

10)problematyka wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego;

11)organizacja, świadczenie i refinansowanie usług medycznych;

12)prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy, handlowe, spółdzielcze.

          Wymienione regulacje mają stworzyć warunki będące gwarantem realizacji interesów Polaków. Powstaje pytanie: Jak muszą wyglądać warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju polskiego narodu i jego państwa? Najogólniej mówiąc są nimi:

1)polityczne warunki:

a)objęcie władzy w państwie i lokalnych samorządach przez przedstawicieli narodowo-patriotycznej orientacji - całkowite odsunięcie wpływów liberałów;

b)podstawowe, wyodrębnione w nowej ustawie zasadniczej, organa i urzędy muszą być obsadzone wyłącznie przez obywateli RP polskiej narodowości;

2)gospodarczo-finansowe warunki:

a)ustanowienie polskiego obszaru celno-dewizowego ograniczającego:

 • swobodę wywozu akumulacji finansowej poza ten obszar poprzez opodatkowanie;
 • nadmierny import towarów, usług i kapitałów dla stworzenia stanu opłacalności rodzimej działalności produkcyjnej - rozwoju przemysłów, rolnictwa, budownictwa i energetyki;

b)ustalenie konstrukcji płacy minimalnej jako płacy obciążonej jedynie 10 proc. podatkiem (podatek nie przewiduje żadnych ulg), waloryzowanej 2 razy w roku wskaźnikiem inflacji i części średniej stawki stopy kredytu redyskontowego banku centralnego co ostatecznie wykluczy niekończące się swary w tzw. komisji trójstronnej; jednolita składka emerytalna i zdrowotna stanowić ma koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika;

c)zmiana prawa pracy przez:

 • ograniczenie do minimum stosowania umów zlecenia i o dzieło w relacji do umów o pracę oraz odejście od zatrudniania osób z żądaniem prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
 • ustalenie maksymalnego okresu rozliczania wykorzystania czasu pracy do jednego kwartału;
 • przyjęcie, że maksymalny wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat;

d)objęcie własnością Skarbu Państwa wybranych aktywności gospodarczych o najważniejszym znaczeniu dla ogółu obywateli;

e)likwidowanie jakichkolwiek zjawisk monopolizowania rynków w Polsce  (odpowiednie regulacje i egzekwowanie);

f)ustanowienie danin publicznych w formie podatków od przychodów (dla osób fizycznych wg skali umiarkowanie progresywnej rozpoczynającej się od 10 proc., a dla firm według jednolitej stawki ze względu na rodzaj dostarczanych produktów i usług), od gruntów i fakultatywnego podatku lokalnego gminy oraz ceł i akcyz przy odstąpieniu od podatków: VAT, dochodowego i tzw. podatku Belki ( daniny z podziałem na powszechne i lokalne w dostosowaniu do rozkładu zadań pomiędzy państwem i samorządem);

g)ustanowienie jednolitej składki emerytalnej waloryzowanej 2 razy w roku wskaźnikiem inflacji i częścią średniej stopy redyskontowej banku centralnego kierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego własności Skarbu Państwa, którego działalność poszerzono by o funkcję gromadzenia i pomnażania zasobów emerytalnych obywateli - fundusze będą miały zastosowanie do kredytowania rozwoju gospodarczego z polskich źródeł a nie zagranicznych inwestorów;

h)ustanowienie jednolitej składki zdrowotnej w wymiarze połowy jednolitej składki emerytalnej również waloryzowanej 2 razy w roku gromadzonej w NFZ i w wojewódzkich, makroregionalnych kasach zdrowia na refinansowanie kosztów usług medycznych;

i)powołanie narodowego centrum rozwoju przemysłów, rolnictwa, budownictwa i energetyki dla wyboru optymalnego wzrostu tych dziedzin poprzez rekomendowanie rządowi kierowania strumieni środków inwestycyjnych pozostających w jego dyspozycji;

j)dokonanie nowej regulacji instytucji przetargu publicznego z odejściem od kryterium ceny jako jedynego motywu decyzyjnego na korzyść punktowej wyceny wybranych parametrów;

3)prawne warunki:

a)wprowadzenie zmodyfikowanego Kodeksu cywilnego uwzględniającego:

 • procedurę organizacji, świadczenia i refinansowania usług medycznych (niedopuszczalne jest stosowanie prawa handlowego do tego celu);
 • wprowadzenie definicji działki gruntu, bez względu na jej zabudowę, jako nieruchomości (rzeczy) z prawem własności do niej obywatela RP nie będącego obywatelem innych państw co z mocy prawa ograniczy sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom;

b)wprowadzenie przepisów w prawie karnym w postaci sankcji karnych w odniesieniu do obywateli RP posiadających prawo własności do działki gruntu, którzy zataili obywatelstwo innych państw;

4)monetarne warunki:

a)powołanie Banku Polski własności Skarbu Państwa i instytucji Gubernatora Banku Polski dla zorganizowania właściwej bazy monetarnej, to jest:

 • sprowadzenie do Kraju rezerwy monetarnej (złota i innych wartości składających się na tę rezerwę);
 • przygotowanie nowej konstrukcji rezerwy monetarnej poszerzonej o normatywny zapas państwa niemodyfikowanej genetycznie pszenicy i żyta, który po przeliczeniu na ilość złota pozwoli na ustalenie jednolitego parytetu polskiego złotego i wskaźnika dopuszczalnej emisji pieniądza w stosunku do rezerwy ustalonej w nowym rozumieniu ( nadzór nad normatywnym zapasem zbóż zaliczonych do rezerwy należałby do Gubernatora Banku Polski, a jego utrzymywanie i ochrona do przedsiębiorstw własności Skarbu Państwa);

b)realizowanie innych funkcji Banku Polski:

 • określanie dopuszczalnych kontyngentów emisji papierów wartościowych;
 • sprawowanie nadzoru nad systemem banków komercyjnych w Polsce
 • ustalanie kursów walut wymienialnych;
 • prowadzenie polityki referencyjnych stóp procentowych;
 • interweniowanie na rynkach finansowych;
 • kontrolowanie wybranych wskaźników finansowych z obszaru polityki interwencjonizmu państwa dekretowanych na Bank Polski.

        W przedstawionych okolicznościach Polacy w mozolny ale realistyczny sposób wychodziliby z kłopotów zadłużenia państwa, poprawiając równocześnie indywidualne swoje położenia finansowe. Nie byliby oni tzw. szarą, bezideową masą wystawioną na maksymalny wyzysk ze strony obcych i mieszanych wielkich kapitałów i ograbianą z corocznie wytwarzanej akumulacji finansowej wywożonej poza granice Polski. Produkcja w Kraju stawałaby się opłacalną wobec znacznej redukcji konkurencji z zewnątrz a polska ziemia nie byłaby sprzedawana cudzoziemcom.

         Polski naród musi mieć tę świadomość, że liberalny porządek panujący w świecie nie ma nic wspólnego z jego interesami a jest jedynie niewolnikiem złotego cielca (mamony). Będzie zawsze kurczowo trzymał się tej linii by maksymalizować zyski i coraz dotkliwiej polaryzować narody tworząc coraz węższą grupę bogaczy i rozszerzające się obszary biedy i ubóstwa.

     Zatem okupacyjna władza w Warszawie, nie mając żadnego zaufania, musi zostać usunięta bowiem nie jest zdolna do oczekiwanych przez polski naród przekształceń ustrojowych.

      Polacy nie rozwiną swojej gospodarki w żaden sposób będąc wystawionymi na konkurencję światowej i międzynarodowej finansjery, a tym samym nigdy nie dościgną zamożnych krajów tzw. zachodu tak usilnie wkładanego w głowy Polaków kłamstwa przy użyciu całego arsenału medialnej propagandy liberałów. Nie jesteśmy zdolni do sprostania takiej konkurencji.

 W0

 

Nemzeti értelmezése a természet az állam a lengyelek.


         Én lengyel nacionalisták azt kérdezzük: Mi az állam szeretné, hogy a lengyelek? A válasz erre a kérdésre van szükség az általános fejlesztési és részletes tisztázása kulcsfontosságú megoldást a szükséges indokolást.

         Lengyel nép érdekli, az államot, amelynek ő a vitathatatlan szuverén, mert csak így lehet szabadon feltételeinek meghatározása fejlesztés középpontjában a lehető legjobb megvalósítását az érdekeiket.

         A szuverenitás van, amikor a lengyelek maguk rendelkeznek korlátlan vezetés döntéshozatalának saját területükön és diszkréció ügyekben a nemzetközi közösség. Bizonyíték ez lesz bejelentés az alkotmány fogalmazta lengyelek inkább, mint a szülő értéket. Ez lesz az elsődleges jog, a amelynek betartása összhangban kell lennie más jogszabály (a belső jogszabályokat, valamint a kapcsolatok nemzetközi megállapodásokból eredő már megkötött). Az alaptörvény meghatározza az időzítés a borzongás kiigazítások a végleges és átmeneti rendelkezések.

      Ahhoz, hogy az abszolút szuverenitás válik szükségessé előfordulása lengyel az Európai Unió. Továbbá, meg kell, hogy vonja vissza a NATO és az ENSZ, ha a lengyel álláspontot az e szervezetek sérti a jogszabályok, az Alkotmány és az újratárgyalás sikertelen.

      Alapvető követelmény, hogy visszanyerje a lengyel szuverén jogait. Ezt úgy érik el, megszerzése a már meglévő állami szervek mellett valódi választási alapja egy új választási törvény, és nem, mint jelenleg. Ha nem tudja elérni ezt a parlamenti módban, ez lesz a parlamenten kívüli cselekvés.

Menjünk tovább.

          Miután visszanyerte szuverén jogainak lengyelek kénytelen lesz fejleszteni összes funkciót az állam, hogy a megfelelő fejlődéshez. Egy alapos, átfogó rendelet előírja:

1)a szociális piacgazdaság rendszere;

2)elfogadhatatlansága működésének monopóliumok túl monopóliumok az állam és a helyi önkormányzat;

3)felvétele kijelölt állami tulajdonú gazdasági tevékenységek különösen fontos valamennyi polgár számára;

4)a közbeszerzési (pályázati felhívás intézmény);

5)a kérdés az építőipar felügyelet;

6)a hozzájárulás típusának osztva tiszteletére az állami és a helyi önkormányzatok alkalmazkodva az átlátszó feladatmegosztás;

7)ellenőrizze, a nyugdíj-és egészségbiztosítás;

8)a térség létrehozását lengyel vám-és deviza-rendeletek és politikák vám-és deviza;

9)a feltételek megállapítása és hatálya az állami beavatkozás a szabad területeken;

10)a téma az oktatás, a tudomány és a felsőoktatás;

11)a szervezet egészségügyi szolgáltatást nyújtó és a refinanszírozási;

12)a polgári, büntető, közigazgatási, munkaügyi, kereskedelmi és együttműködő.

          Ezek a szabályok, hogy megteremtse a feltételeket, amelyek garantálják az érdekeit a lengyelek. A kérdés: Hogyan kell kinéznie a feltételeit a megfelelő fejlődését a lengyel nemzet és az állam? Általánosságban elmondható, hogy ezek a következők:

 1) Politikai feltételek:

a) a fedezet az állami hatalom és a helyi önkormányzat képviselői, a nemzeti-hazafias orientáció - teljes eltávolítása befolyásolja a liberálisok;

b)az alapvető, kitermelt az új alaptörvény, szervek és hivatalok kell tölteni csak a polgároknak a Lengyel Köztársaság lengyel állampolgárság;

2) a gazdasági és pénzügyi feltételek:

a)a létesítmény lengyel vám-és deviza- terület határa:

 • felhalmozódása pénzügyi szabadság kivitele a területen az adózás;
 • túlzott import áruk, szolgáltatások és a tőke létrehozására a költséghatékonyság a hazai termelő tevékenység - az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar és az energia;

b)meghatározása a szerkezet a minimálbér bér - terhelt csak 10 százalék. adó (az adó nem nyújt enyhülést), indexelt évente két alkalommal, az infláció és az átlagos kamatláb a jegybanki rediscount végül megállapította, végtelen viszály az ún. A háromoldalú bizottság, egységes nyugdíj-hozzájárulások és egészség költségként a munkáltató a foglalkoztatás a munkavállaló;

c)a változás a munkajog szerint:

 • való használatának minimalizálására a szerződések és a munka kapcsolatos megbízások szerződések és eltávolodni foglalkoztató személyek is saját vállalkozást;
 • beállítása a maximális időtartam számviteli használata akár egynegyede;
 • feltételezik, hogy a maximális nyugdíjkorhatár Lengyelországban 65 év;

d)felvétele kijelölt állami tulajdonú gazdasági tevékenységének nagy jelentőségű, hogy a nyilvánosság számára;

e)kizárták a jelenség kisajátítani piacok Lengyelország (a megfelelő szabályozás és végrehajtás);

f)a létesítmény hozzájárulás formájában a jövedelemadók (az egyének egy mérsékelten progresszív skála kezdve 10 százalék, és a vállalkozások számára az átalány jellege miatt a termékek és szolgáltatások), a szárazföldön és opciós helyi önkormányzati adó-és vámügyi és a visszavonását a jövedéki adók: ÁFÁ-, jövedelem- és így tovább. árfolyamnyereség-adó (illeték osztva általános és a helyi alkalmazkodás a feladatmegosztás az állam és a helyi önkormányzat);

g)a létesítmény egy egységes díj nyugdíj indexelt évente két alkalommal, az infláció és az átlagos része a központi bank rediscount árfolyam vezetett BGK tulajdona Államkincstár, amelyek tevékenysége kiterjed a feladata, hogy összegyűjtse és szorzás a források állami nyugdíj - alapok fogják alkalmazni a hitel a gazdasági fejlődés a lengyel forrásból, nem pedig a külföldi befektetők számára;

h) egységes egészségügyi biztosítási díj a közép - Egyszeri nyugdíjjárulékot is indexelt évente két alkalommal, összegyűltek a NFZ és a tartományi egészségügyi makró számlálók refinanszírozása a költség az orvosi szolgáltatások;

i)a létesítmény a nemzeti fejlesztési Központ az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar és az energia kiválasztására az optimális növekedés ezeken a területeken ajánlja a kormány irányítja patakok befektetési alapok a rendelkezésére áll;

j)az intézmény egy új közbeszerzési szabályozás eltér a szokásos árat, mint az egyetlen indítéka a javára döntési pont mérése kiválasztott paraméterek;

3) A jogi követelmények:

a)bevezetése a polgári törvénykönyv módosított figyelembevétele érdekében:

 • eljárás a szervezet, a szállítás és a refinanszírozás az egészségügyi szolgáltatások (nem használhatják kereskedelmi jog erre a célra);
 • határozza meg a telket, függetlenül attól, hogy a fejlesztési, a tulajdon (dolog), a tulajdonában lévő lengyel állampolgár, aki nem állampolgára más országokat, amelyek törvény korlátozza az értékesítése a lengyel földet külföldiek;

b)a rendelkezések bevezetését a büntetőjog büntetőjogi szankciókról, lengyel polgároknak joguk van tulajdonjogát telket, aki visszatartott állampolgárságát más országokban;

4) A monetáris kondíciók:

a)a létesítmény a Bank Treasury tulajdonságait lengyel és a lengyel Bank kormányzója, intézményeket, hogy szervezzék megfelelő monetáris bázis, azaz:

 • hozza a Land of monetáris tartalékok (arany és más értékek alkotják a tartalékot is);
 • előkészítése új építési rendelkezéseinek normatív monetáris kínálat bővült állandó nem GM búza és a rozs, ami átszámítva a mennyiségű aranyat határozza meg az egységes árfolyam, a lengyel zloty és a kibocsátási határérték a pénz kapcsolatos rendelkezés szabályozza, az új jelentés (felügyelet a szokásos kínálat a gabona tartalmazza a tartalék tartozott a lengyel Bank kormányzója és a fenntartása és védelme az ingatlan az Államkincstár társaságok);

b) egyéb funkciót hajt végre a Bank lengyel:

 • meghatározó a megengedett kvótát értékpapírok kibocsátása;
 • a rendszer felügyelete a kereskedelmi bankok Lengyelországban;
 • beállítása devizaárfolyamok;
 • politikai referencia-kamatlábak;
 • beavatkozni a pénzügyi piacok;
 • ellenőrzése kiválasztott pénzügyi mutatók területén az állami beavatkozás politikák által elrendelt, a lengyel Bank.

     A körülmények alapján lengyelek fájdalmas, de reális kiutat baj  megy ki a adósság, miközben javítja az egyéni pénzügyi helyzetét. Ők nem nevezhető. szürke tömeges sincs téve a maximális kihasználása részéről a külföldi és vegyes tőke és megfosztja nagy pénzügyi felhalmozási keletkezik évente exportált túl a lengyel határon. Termelés az országban ő lesz költséghatékonyabb, hogy jelentősen csökkentené a versenyt kívülről a lengyel föld nem lehet értékesíteni a külföldiek.

     Lengyel nemzetnek kell a tudat, hogy a liberális rend uralkodó a világon semmi köze a saját érdekeit, és csupán egy rabszolga, hogy az aranyborjút (mammon). Ez mindig ragaszkodnak a sor, hogy a nyereség maximalizálása, és élesebb polarizált nemzet megteremtése egyre szűkebb csoportja a gazdag és a bővülő területeken a szegénység és a nélkülözés.

      Így megszálló hatalom Varsóban, hogy nincs bizalom, akkor el kell távolítani, mert az nem képes várható a lengyel nemzet szisztémás átalakulás.
    Lengyelek nem alakult ki a gazdaság bármilyen módon kitéve a világ verseny és a nemzetközi finanszírozók, így soha nem fog felzárkózni az úgynevezett gazdag országok. West kétségbeesetten helyezünk a fejét a lengyel terheli a teljes arzenálját a liberális média propaganda. Nem vagyunk képesek megbirkózni a versenyt.

 W0

 
 National interpretation of the nature of the state of the Poles.


         We Polish nationalists we ask: What is the state want to have the Poles? The answer to such a question requires a general development and a more detailed clarification of the key solutions to the necessary justifications.    

         Polish people are interested in, the State of which he is the undisputed sovereign because only then can freely determine the conditions of development focused on the best possible realization of their interests.

         The sovereignty we have when the Poles themselves will possess an unrestricted management decision making on their territory and discretion in matters of the world community. Evidence of this will be an announcement of the constitution, formulated Poles prefer, as a parent value. It will be a primary law, the compliance with which must be aligned with any other law (both internal legislation and any relationships arising from international agreements already concluded). The Basic Law will determine the timing for the rigors of adaptations in the final and transitional provisions.

         To achieve sovereignty becomes absolute necessary occurrence Polish of the European Union. Also, you will need to withdraw from NATO and the United Nations if the Polish position in these organizations will violate the provisions of the Constitution and renegotiations have failed.

         The basic requirement is to regain the Polish sovereign rights. This will be achieved by acquiring the existing body of state bodies under real choices based on a new electoral law and not, as is currently the case. If you can not achieve this in the parliamentary mode, it will become a non-parliamentary action.

 Let's move on.

      After regaining the sovereign rights of Poles will be forced to develop all functions of the state to allow proper development. A thorough, comprehensive regulation requires:

1)the social market economy system;

2)the inadmissibility of the operation of monopolies beyond the monopolies of the state and local government;

3)the inclusion of selected state-owned economic activities are particularly important for all citizens;

4)public procurement (public tender institution);

5)the issue of the building and construction supervision;

6)the type of contribution divided into tribute to the state and local government in adapting to the transparent distribution of tasks;

7)make the pension and health insurance;

8)the establishment of an area Polish customs and foreign exchange regulations and policies customs and foreign exchange;

9)establish the terms and scope of state intervention in the free areas;

10)the topic of education, science and higher education;

11)organization providing medical services and refinancing;

12)civil, criminal, administrative, labor, trade and co-operative.

          These regulations are to create the conditions that guarantee the interests of the Poles. The question is: How should look the conditions necessary for the proper development of the Polish nation and the state? Generally speaking, these are:

1) political conditions:

a)the coverage of state power and local self-government by the representatives of the national-patriotic orientation - total removal of influence of the liberals;

b)basic, extracted in the new Basic Law, bodies and offices should be filled only by citizens of the Republic of Poland Polish nationality;

2 ) economic and financial conditions:

a)the establishment of Polish customs and foreign exchange area boundary:

 • accumulation of financial freedom export from that territory through taxation;
 • excessive imports of goods, services and capital for the creation of cost-effectiveness of domestic production activity - the development of industry, agriculture, construction and energy;

b)determination of the structure of the minimum wage as a wage -loaded only 10 percent tax (the tax does not provide any relief ), indexed two times a year, the inflation rate and the average interest rate the central bank rediscount ultimately ruled endless strife in the so-called. the Trilateral Commission; uniform pension contributions and health is an expense of the employer in respect of employment of an employee;

c)a change in labor law by:

 • to minimize the use of service and work contracts in relation to employment contracts and move away from employing people to request their own business;
 • setting the maximum period of time accounting for the use of up to one quarter;
 • assume that the maximum retirement age in Poland is 65 years;

d)the inclusion of selected state-owned economic activities of major importance to the public;

e)the elimination of any phenomena monopolize markets in Poland (appropriate regulation and enforcement);

f)the establishment of contribution in the form of taxes on income ( for individuals by a moderately progressive scale starting at 10 per cent ., and for businesses at a flat rate due to the type of the products and services), on land and optional local municipality tax and customs and the withdrawal of excise taxes: VAT, income and so called. Belka tax (levy divided into general and local adaptation to the distribution of tasks between the state and local government);

 g)the establishment of a single premium pension indexed two times a year, the inflation rate and the average part of the central bank rediscount rate led to the BGK property of the State Treasury, whose activities extended to the task of collecting and multiplication of resources public pension - funds will be applied to credit for economic development from Polish sources rather than foreign investors;

h)establish a single health premium in the mid- single -time pension contribution also indexed two times a year collected in the National Health Fund and the provincial health macro counters to refinance the cost of medical services;

i)the establishment of the national center for the development of industries, agriculture, construction and energy for the selection of optimal growth in these areas by recommending to the government directing streams of investment funds at his disposal;

j)the institution of a new public tender regulations departure from the standard price as the sole motive for the benefit of decision-making point measurement of selected parameters;

3) legal requirements:

a)the introduction of the Civil Code modified to take account of:

 • procedure for the organization, delivery and refinancing of medical services (not allowed to use commercial law for this purpose);
 • a definition of a plot of land, regardless of its development, as property (things) with the ownership of the Polish citizen who is not a citizen of other countries which by law limit the sale of Polish land to foreigners;

b)the introduction of provisions in the criminal law as criminal sanctions in respect to Polish citizens have the right to ownership of a plot of land, who withheld citizenship of other countries;

4) monetary conditions:

a)the establishment of the Bank of Poland property of the State Treasury and the Governor of the Bank of Poland institutions to organize appropriate monetary base, that is:

 • bring to the Land of monetary reserves (gold and other values ​​that made up the reserve);
 • preparation of the new construction provisions of the normative monetary supply expanded state non-GM wheat and rye, which when converted to the amount of gold will determine the single parity rate of the Polish zloty and the emission limit value of money in relation to the provision established in the new meaning (supervision over the standard supply of cereals included the reserve belonged to the Governor of the Bank of Poland and his maintenance and protection of the property of the State Treasury companies);

b)performing other functions of the Bank of Poland:

 • determining the allowable quota issue of securities;
 • supervision of the system of commercial banks in Poland
 • setting foreign exchange rates;
 • a policy reference interest rates;
 • intervene in the financial markets;
 • control of selected financial indicators in the area of state intervention policies decreed by the Bank of Poland.

          In the circumstances presented Poles painful but realistic way out of trouble have come out debt, while improving their individual financial position. They would not be called. gray mass without ideological exposed to maximum exploitation on the part of foreign and mixed capital and robs great of financial accumulation produced annually exported beyond the Polish borders. Production in the Polish country would become more cost-effective to significantly reduce competition from outside and the Polish land would not be sold to foreigners.

         Polish nation must have the awareness that the liberal order reigning in the world has nothing to do with his or her interests and is merely a slave to the golden calf (mammon). It will always hold fast to the line to maximize profits and more acutely polarized nations creating ever narrower group of rich and expanding areas of poverty and deprivation.

         So occupying power in Warsaw, having no confidence, it must be removed because it is not capable expected by the Polish nation systemic transformation.

         Poles did not develop its economy in any way being exposed to the world competition and international financiers, and thus will never catch up with the rich countries so-called West so desperately inserted into the head of the Polish lies with the entire arsenal of liberal media propaganda. We are not able to cope with the competition.

 W0

 
Uwaga!
1. Witryna stanowi narzędzie intensywnej wymiany poglądów mających na celu wskazanie Polakom wartości, o które naród musi walczyć dla zachowania tożsamości i sprawnego rozwoju. 2. Misją, która przyświeca temu pomysłowi, jest nieustanne podwyższanie poziomu świadomości polskiego narodu i jego politycznego wyrobienia. 3. Szeroki udział w pracach nad kształtem państwa pozwoli na lepsze rozumienie spraw, a nie przyjmowanie na wiarę gotowych rozwiązań przygotowywanych przez elity, których interesy w nieznacznym stopniu zbieżne są z interesami narodu. 4. Jakość realizowanego celu zależeć będzie od poziomu opracowań i przemyśleń kompetentnych osób: nauczycieli, księży, oficerów sztabowych i liniowych sił zbrojnych, gwardii narodowej i służb dyskretnych, środowiska szlachecko-arystokratycznego, prawników, ekonomistów, finansistów, bankowców i ubezpieczeniowców, środowiska medycznego, samorządowców i innych. 5. Kontakt z zespołem założycielskim poprzez PANEL VII za pośrednictwem Formularza-Kontaktowego lub po zalogowaniu przez zgłoszenie artykułu, który jako jedyny dostępny jest do pisania i czytania. Pozostałe panele i zbiory dokumentów (plików) w linkach dostępne są jedynie do czytania. 6.Zespół nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.