LogowanieKalendarz Wydarzeń
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gościmy
site statistics
Najbliższe wydażenia

PostHeaderIcon Ruch Narodowy

POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNA

DOKTRYNA PAŃSTWA POLAKÓW

 

PANEL I. USTRÓJ POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNY

PANEL II. WIARA KATOLICKA, WYCHOWYWANIE, OŚWIATA, NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE

PANELIII. SIŁY ZBROJNE

PANEL IV. GWARDIA NARODOWA

PANEL V. POZOSTAŁE, OGÓLNE FUNKCJE PAŃSTWA
1. Ochrona przed wieloaspektową agresją zewnętrzną i wewnętrzną ( służby dyskretne w pionie wojskowym i cywilnym w kraju i zagranicą)
2. Ochrona przed zbrodniami i przestępstwami pospolitymi przeciwko Ojczyźnie, życiu i mieniu (ściganie, wymiar sprawiedliwości i zagadnienia penitencjarne)
3. Sprawy wewnętrzne i zagraniczne oraz Polonii
4. System bezpieczeństwa energetycznego
5. System własności mienia, ochrony minimalnych, waloryzowanych wynagrodzeń netto za pracę oraz obowiązkowych składek ubezpieczenia emerytalnego i na ochronę zdrowia, a także kontroli podstawowych parametrów przezornościowych państwa
6. Ochrona zdrowia
7. System finansowo-podatkowy (budżet państwa, budżety lokalnych samorządów, finanse obowiązkowych ubezpieczeń osobowych i rzeczowych)
8. System monetarny
9. System obsługi celnej
10. System lustracji państwa oraz usług statystycznych

PANEL VI. SAMORZĄD LOKALNY

PANEL VII. DYSKUSJA, POLEMIKI, KRYTYKA I REKOMENDACJE

 

 

Wytyczenie tezy dla istniejących stosunków międzynarodowych, jej rozwinięcie i uzasadnienie.

 

         Tezą istniejących stosunków międzynarodowych jest stwierdzenie, że są one efektem walki nielicznych, najbogatszych rodzin w świecie o rozszerzanie rynków zbytu celem co najmniej nie pogarszania parametrów zwrotu z wykładanych przez siebie kapitałów.

         W miarę wyraźnie oznajmiłem mędrcom (inteligencji narodu Żydów), że polityczno-gospodarcza konstrukcja świata formułowana, wykładana i wdrażana przez nich w życie, jest jedynie utopią.

                Jest ona, rzecz jasna, bardzo groźna gdyż może spowodować światowy konflikt zbrojny skłócanych narodów. Jednak będzie to zależne nie od Żydów ale od poziomu świadomości i zbiorowego doświadczenia narodów innych niż Żydzi. Obecnie obserwujemy eskalowanie nienawiści, roszczeń lub religijnych waśni, nabierających niebezpiecznego, niemal wybuchowego, poziomu.

         Przypominam, że w komentarzu do jednego z Protokołów Mędrców Syjonu krytycznie i słusznie stwierdzacie iż żaden ustrój gospodarczy nie jest doskonały lecz przyjęliście najprzydatniejszy model - kapitalistyczną gospodarkę opartą o rynek, prywatną własność i maksymalizowanie zysku. Dokonanie wyboru było następstwem tzw. "Złotego Cielca", który w środowisku Żydów urósł do rangi bożka przed ich własnym Bogiem. Syndrom tego bożka od dziecka wpajany jest żydowskiej młodzieży.

         W rozwinięciu tezy przedstawię krytykę proponowanych i wdrażanych rozwiązań gospodarczo-politycznych wskazując na ich ograniczoność i niemożliwość realizacji po wyczerpaniu tzw. warunków bazowych.

Uwarunkowaniami bazowe obejmują:

1)rozwinięcie kapitałów (wzrost podaży) dla uzyskania utargów przy cenie monopolowej przynoszącej zysk, który nie pogorszy wskaźników zwrotu z kapitałów - w warunkach zwykłej rywalizacji w czasie pokoju;[1]

2)jak wyżej, w warunkach konfliktu wojennego.[2]

        

         Odpadnięcie bazowych warunków uniemożliwia uzyskiwanie stopy zwrotu z kapitału na dotychczasowym poziomie w skutek ujawnienia się braku rynków zbytu dla optymalizowania efektywności stosowanych kapitałów. Dalsze więc kontynuowanie modelu gospodarczego mędrców odbywać się musi przy utrzymywaniu malejącej stopy zwrotu z kapitału jako nieuniknionej tendencji.

         Należy przyjąć, że istnieje wyraźna tendencja do tworzenia ogólnoświatowego niepokoju w postaci skłócania narodów, prowadzącego do lokalnych konfliktów i grożącego całkiem realnie światową pożogą wojenną.

 

         Powstaje pytanie: Kto prze do wywołania światowej pożogi wojennej?

 

         Najzamożniejsze rodziny w świecie (11-13 w pierwszej lidze) są najbardziej zainteresowane chcąc osiągnąć maksymalne dla siebie korzyści co równocześnie nie przeszkadza im w walce pomiędzy sobą o prymat w tej lidze.

         Formalnie występujące państwa w świecie przyjmują formy demokracji prezydenckiej, parlamentarnej, quasi monarchii, monarchii, Podkreślić należy, z całą stanowczością, że wszystkie, bez mała, demokracje to w większym lub mniejszym stopniu są w rzeczywistości reżimami polityczno-gospodarczymi, przeważnie mniejszości,

         Kierownictwa ustrojowych władz w państwach, poza nielicznymi odstępstwami, pozostają na poziomie co najwyżej 6-5 stopnia wtajemniczenia. Faktyczny wpływ na kierunki działania formalnych władz mają wspomniane rodziny, których interesy dotyczą gospodarki wewnętrznej, a szczególnie ich wpływów na rynkach zagranicznych. Próby nie stosowania się do oczekiwań najważniejszych rodzin mogą mieć bardzo groźny wpływ na formalne kierownictwa ustrojowe.

         Dla maksymalnego ujednolicenia działań najbogatszych rodzin funkcjonują główne tajne bractwa (loże masońskie) oraz loże zależne. Zaprzysiężony personel tych organizacji, wypełnia kluczowe funkcje w administracjach poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych. Podstawowe wypełnienie personalne głównych loży masońskich stanowią osoby żydowskiej narodowości, co ma gwarantować ścisłe realizowanie żydowskiej doktryny gospodarczo-politycznej.

         Takie rozwiązanie powoduje, że działania władz w poszczególnych państwach są ukierunkowane na realizację zadań w interesie Żydów a nie narodów, nad którymi sprawują one formalne funkcje władcze.

         Zatem narody nie będące suwerenami w państwach coraz silniej odczuwają maksymalną ich eksploatację i osłabianie poprzez rozśrodkowanie (emigracja zarobkowa młodzieży), obniżanie zarobków w związku z blokowaniem rozwoju rodzimych przemysłów co wpływałoby na ograniczanie rynków dla kluczowych najbogatszych rodzin w świecie, obciążanie zbędnymi ciężarami finansowymi z rozmaitych tytułów na rzecz zagranicy, przyrastanie długu publicznego.

         Wniosek nasuwa się taki, że dalsze utrzymywanie dotychczas lansowanego globalno-liberalnego modelu gospodarki w świecie staje się nie do utrzymania. Mimo stosowanych zabezpieczeń i wysokiej sprawności służb wspierających najbogatsze rodziny (środowisko nowojorsko-bostońskie) rynki zbytu dla ich interesów systematycznie podlegać będą ograniczaniu w skutek radykalizacji postaw i działań narodów, które obejmować będą państwa w swoje ręce stając się niekwestionowanym suwerenem na swoim terytorium, reorientując politykę gospodarczą w kierunku realizacji interesów narodu a nie światowego i międzynarodowego cwaniactwa gospodarczo-politycznego.[3]

         Konfrontacja interesów coraz bardziej świadomych narodów z dotychczasowymi interesami najbogatszych rodzin w świecie nie odbędzie się bez konfliktów i napięć ale ten proces jest nieunikniony. Tworzony w świecie produkt globalny będzie musiał być dzielony w kierunku zwiększania się udziału w nim najemnej siły roboczej w relacji do właściciela co prowadzić będzie do rozszerzania rynków ale przy bardziej egalitarnym sposobie podziału wartości wytwarzanego produktu. Skutkować to będzie procesem malejącej stopy zwrotu z kapitałów.

 W0

 [1] Maksymalizacja zysku monopolowego uzyskiwana jest jako różnica całek oznaczonych funkcji utargów krańcowych i całek oznaczonych funkcji kosztów krańcowych (tj. powierzchnia pomiędzy funkcję utargów i kosztów krańcowych w przyjętym przedziale - optimum ekonomiczne monopolu).

[2] Z pewną różnicą, gdyż nastąpi zwłoka zapłaty za produkty przekazywane krajom zaangażowanym w wojnę w formie dostaw kredytowych.

 

 

 

 

Kilka fundamentalnych uwag na temat konstrukcji państwa Polaków po odzyskaniu przez nich praw suwerena na swoim terytorium

 

         Przez państwo Polaków rozumie się organizację realnie reprezentującą i realizującą ich interesy na najwyższym możliwym poziomie.

         Państwo stanowi rozwinięcie funkcji w formie ustrojowych ich rozwiązań. Dotyczy to kompleksu ustrojów: politycznego, gospodarczego, finansowego, monetarnego, administracyjnego, prawnego, społeczno-kulturalnego w szerokim rozumieniu, przyjętych w ustawie zasadniczej, która określi wartości polskiego narodu, zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.

Przybliżając koncepcję państwa Polaków omówimy poszczególne ustroje.

 

Szanowni Państwo!

     Zespół Redakcyjny przedstawia filmowe sprawozdanie z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Konwentu Narodowego Polski w Krakowie z 14 czerwca 2014 r.,  które zawarte jest na stonie Konwentu pod adresem:

 

 

Szanowni Państwo!

 

    Zespół Redakcyjny przedstawia do wiadomości Komunikat z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Konwentu Narodowego Polski, które miały miejsce 14 czerwca 2014 r.  w Krakowie.

    Komunikat opublikowany został na internetowej stronie Konwentu Narodowego Polski pod adresem:

 

 

Szanowni Państwo!

 

                      Zespół Redakcyjny przedstawia Państwu materiał filmowy z obrad II Kongresu Ruchu Narodowego, który odbył się 3 maja 2014 r. w Warszawie (kompletny jego przebieg).

          Przedstawione referaty i wypowiedzi członków organizacji wchodzących w skład Ruchu Narodowego, zaproszonych gości z Polski, Lwowa, Wilna i Węgier zasługują na szczególną uwagę wszystkich Polaków w Kraju i zagranicą.

           Ze względu na przełomowy moment w rozwoju Ruchu Narodowego w Polsce, w kontekście nadchodzących wydarzeń w naszej Ojczyźnie i w Europie, Redakcja poleca pochylenie się nad poruszaną problematyką i wnioskami jakie nasuwają się w związku z wypowiedziami wygłoszonymi w trakcie Kongresu.

          Niżej wskazujemy adres strony internetowej z publikacją sprawozdania filmowego z obrad Kongresu:

           

 
Uwaga!
1. Witryna stanowi narzędzie intensywnej wymiany poglądów mających na celu wskazanie Polakom wartości, o które naród musi walczyć dla zachowania tożsamości i sprawnego rozwoju. 2. Misją, która przyświeca temu pomysłowi, jest nieustanne podwyższanie poziomu świadomości polskiego narodu i jego politycznego wyrobienia. 3. Szeroki udział w pracach nad kształtem państwa pozwoli na lepsze rozumienie spraw, a nie przyjmowanie na wiarę gotowych rozwiązań przygotowywanych przez elity, których interesy w nieznacznym stopniu zbieżne są z interesami narodu. 4. Jakość realizowanego celu zależeć będzie od poziomu opracowań i przemyśleń kompetentnych osób: nauczycieli, księży, oficerów sztabowych i liniowych sił zbrojnych, gwardii narodowej i służb dyskretnych, środowiska szlachecko-arystokratycznego, prawników, ekonomistów, finansistów, bankowców i ubezpieczeniowców, środowiska medycznego, samorządowców i innych. 5. Kontakt z zespołem założycielskim poprzez PANEL VII za pośrednictwem Formularza-Kontaktowego lub po zalogowaniu przez zgłoszenie artykułu, który jako jedyny dostępny jest do pisania i czytania. Pozostałe panele i zbiory dokumentów (plików) w linkach dostępne są jedynie do czytania. 6.Zespół nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.