LogowanieKalendarz Wydarzeń
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gościmy
site statistics
Najbliższe wydażenia

PostHeaderIcon Ruch Narodowy

POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNA

DOKTRYNA PAŃSTWA POLAKÓW

 

PANEL I. USTRÓJ POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNY

PANEL II. WIARA KATOLICKA, WYCHOWYWANIE, OŚWIATA, NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE

PANELIII. SIŁY ZBROJNE

PANEL IV. GWARDIA NARODOWA

PANEL V. POZOSTAŁE, OGÓLNE FUNKCJE PAŃSTWA
1. Ochrona przed wieloaspektową agresją zewnętrzną i wewnętrzną ( służby dyskretne w pionie wojskowym i cywilnym w kraju i zagranicą)
2. Ochrona przed zbrodniami i przestępstwami pospolitymi przeciwko Ojczyźnie, życiu i mieniu (ściganie, wymiar sprawiedliwości i zagadnienia penitencjarne)
3. Sprawy wewnętrzne i zagraniczne oraz Polonii
4. System bezpieczeństwa energetycznego
5. System własności mienia, ochrony minimalnych, waloryzowanych wynagrodzeń netto za pracę oraz obowiązkowych składek ubezpieczenia emerytalnego i na ochronę zdrowia, a także kontroli podstawowych parametrów przezornościowych państwa
6. Ochrona zdrowia
7. System finansowo-podatkowy (budżet państwa, budżety lokalnych samorządów, finanse obowiązkowych ubezpieczeń osobowych i rzeczowych)
8. System monetarny
9. System obsługi celnej
10. System lustracji państwa oraz usług statystycznych

PANEL VI. SAMORZĄD LOKALNY

PANEL VII. DYSKUSJA, POLEMIKI, KRYTYKA I REKOMENDACJE

 

 

 

 

Kilka fundamentalnych uwag na temat konstrukcji państwa Polaków po odzyskaniu przez nich praw suwerena na swoim terytorium

 

         Przez państwo Polaków rozumie się organizację realnie reprezentującą i realizującą ich interesy na najwyższym możliwym poziomie.

         Państwo stanowi rozwinięcie funkcji w formie ustrojowych ich rozwiązań. Dotyczy to kompleksu ustrojów: politycznego, gospodarczego, finansowego, monetarnego, administracyjnego, prawnego, społeczno-kulturalnego w szerokim rozumieniu, przyjętych w ustawie zasadniczej, która określi wartości polskiego narodu, zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.

Przybliżając koncepcję państwa Polaków omówimy poszczególne ustroje.

 

Szanowni Państwo!

     Zespół Redakcyjny przedstawia filmowe sprawozdanie z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Konwentu Narodowego Polski w Krakowie z 14 czerwca 2014 r.,  które zawarte jest na stonie Konwentu pod adresem:

 

 

Szanowni Państwo!

 

    Zespół Redakcyjny przedstawia do wiadomości Komunikat z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Konwentu Narodowego Polski, które miały miejsce 14 czerwca 2014 r.  w Krakowie.

    Komunikat opublikowany został na internetowej stronie Konwentu Narodowego Polski pod adresem:

 

 

Szanowni Państwo!

 

                      Zespół Redakcyjny przedstawia Państwu materiał filmowy z obrad II Kongresu Ruchu Narodowego, który odbył się 3 maja 2014 r. w Warszawie (kompletny jego przebieg).

          Przedstawione referaty i wypowiedzi członków organizacji wchodzących w skład Ruchu Narodowego, zaproszonych gości z Polski, Lwowa, Wilna i Węgier zasługują na szczególną uwagę wszystkich Polaków w Kraju i zagranicą.

           Ze względu na przełomowy moment w rozwoju Ruchu Narodowego w Polsce, w kontekście nadchodzących wydarzeń w naszej Ojczyźnie i w Europie, Redakcja poleca pochylenie się nad poruszaną problematyką i wnioskami jakie nasuwają się w związku z wypowiedziami wygłoszonymi w trakcie Kongresu.

          Niżej wskazujemy adres strony internetowej z publikacją sprawozdania filmowego z obrad Kongresu:

           

 

 

Przesłanie do polskiego narodu

 

Polacy!

 

         Jako Polak kieruję uwagę nas wszystkich na kilka najistotniejszych zagadnień celem dostarczenia najniezbędniejszej wiedzy pozwalającej na powszechne zrozumienie naszego położenia i koniecznego działania[1]. Skoncentruję się na maksymalnie prostej prezentacji pomijając teoretyczne i doktrynalne zawiłości oraz pojęciowe złożoności.

         My Polacy - polski naród - stanowimy fundamentalną wartość dla każdego z nas z osobna i dla nas wszystkich.

         Polski naród jest historycznie ukształtowaną zbiorowością ludzi, dla których wartościami w każdym czasie pozostają:

1)katolicka wiara;

2)Ojczyzna:

a)własne terytorium;

b)polski język;

c)suwerenność poprzez własne państwo;

d)historyczne doświadczenie i tradycje;

e)siły zbrojne;

3)honor

4)nieustanny proces:

a)oświaty wpajającej narodowo-patriotyczne treści;

b)nauczania i szkolnictwa wyższego;

5)polski złoty - waluta i znaki pieniężne.

         Wymienione wartości stanowią dla Polaków niezłomne zasady i muszą być sztywno zapisane w polskiej ustawie zasadniczej.

          Obecnie polski naród funkcjonuje w skrajnie niekorzystnych uwarunkowaniach obejmujących:

1)proces osłabiania Kościoła Katolickiego (szczególnie na poziomie hierarchii wprowadza ograniczenia w diecezjach i archidiecezjach z tytułu nadużywania zasady bezwzględnego posłuszeństwa, wpływając na pracę ewangelizacyjną z maksymalnym ograniczaniem albo całkowitym eliminowaniem działalności w obszarze patriotycznego wychowania i podnoszenia świadomości Polaków w parafiach);

2)degradowanie Ojczyzny Polaków poprzez:

a)złodziejską wyprzedaż (prywatyzację) polskich przemysłów różnych gałęzi;

b)nieustanny proces osłabiania aktywności polskiego rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa;

c)wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom;

d)anty-narodowy i anty-patriotyczny system edukacji i nauczania;

e)tragiczny stan polskich sił zbrojnych i przygotowania Polaków do obrony (brak przeszkalanych rezerw);

3)utratę suwerenności w postaci braku państwa, którego władze o polskim narodowo-patriotycznym obliczu rzeczywiście reprezentowałyby interesy Polaków;

4)zanikanie honoru rozumianego jako zaszczyt i obowiązek chronienia i obrony polskiego narodu i jego wartości.

          Wymienione uwarunkowania skutkują gangrenyzacją Polaków. Zamiast sukcesywnego rozwoju pod każdym względem Polacy żyją w:

1)apatii;

2)beznadziei bytowania;

3)atomizacji bez poczucia konieczności skutecznego organizowania się dla przejęcia spraw Ojczyzny we własne ręce;

4)biadoleniu i narzekaniu nad swoim losem;

5)oczekiwaniu na zbawienie bez realnego zaangażowania się w tym kierunku;

6)powszechnym strachu praktycznie przed wszystkim.

          Polacy są coraz bardziej wyzwalani z atrybutów polskości czyli sprowadzani do poziomu szarej masy pozbawionej: godności, honoru, ambicji, ciężko przestraszonej, niezdolnej do samostanowienia o sobie. W takich okolicznościach podlegają maksymalnemu wyzyskowi we wszelkich przejawach ze strony światowego i międzynarodowego cwaniactwa gospodarczo-politycznego reprezentowanego przez wielką finansjerę.

         Rysuje się pytanie: Co czynić w zastanej sytuacji by w końcu przeciąć to pasmo niekończących się ograniczeń nakładanych na polski naród, prowadzących do jego zniszczenia i wejść na drogę jego odrodzenia? Odpowiedź jest zupełnie prosta ale realizacja nader złożona i trudna.

         Otóż musimy powrócić do naszych korzeni oraz odzyskać i maksymalnie zbliżyć się do wartości będących atrybutami polskości, a mianowicie:

1)wzmocnić Kościół Katolicki już od poziomu parafii poprzez wywołanie właściwego kierunku oddziaływania władz w diecezjach i archidiecezjach na procesy wychowawcze i oświatowe w duchu narodowo-patriotycznym oraz podnoszenia poziomu świadomości wiernych; szczególnie istotne w tym obszarze będzie niekrępowanie swobody działania proboszczów w tym zakresie;

2)odzyskanie suwerenności poprzez skonstruowanie państwa, którego władze będą podlegały rzeczywistej kontroli polskiego narodu pod kątem obsad oraz poziomu realizacji zadań w ramach podzielonych funkcji;

3)przygotowanie, przyjęcie i wdrożenie polskiej ustawy zasadniczej ze sztywnym wpisem wartości-atrybutów polskości;

4)dostosowanie prawa w formie przyjęcia ustaw kwalifikowanych i kodeksowych wynikających z polskiej ustawy zasadniczej;

5)wystąpienie z Unii Europejskiej dla zrzucenia gorsetu prawnego zniewolenia - kolidującego z polską ustawą zasadniczą;

6)gruntowne zrewidowanie prawnych stosunków Polski z zagranicą i dokonanie niezbędnych zmian;

7)szczególne potraktowanie funkcji edukacji, nauczania i szkolnictwa wyższego oraz funkcji polskich sił zbrojnych z wyraźnym naciskiem na konieczność podnoszenia zdolności organizacyjnych młodzieży oraz restytucję poczucia tego co zawiera się pod pojęciem HONOR.

         W zasadzie istnieją dwie możliwości powrotu polskiego narodu do swojej podmiotowości. Jedna to tryb przekształceń ustrojowych na drodze parlamentarnej (demokratycznej). Druga to tryb ustrojowych przekształceń w drodze siłowego wymuszenia przez Polaków w odniesieniu do zachowawczych środowisk usilnie broniących swoich wąskich interesów niejednokrotnie wspieranych przez czynnik zewnętrzny zaangażowany w Polsce.

         Może się okazać, że cała konserwa, która ulokowała się po okrągłym stole i Magdalence, tak silnie ugruntowała swoją pozycję polityczną i gospodarczą, że droga parlamentarna ustrojowych przekształceń na rzecz Polaków będzie nieskuteczna i zajdzie konieczność rozstrzygnięć siłowych, na co Polacy muszą się przygotować.

         Obecnie rację stanu polskiego narodu stanowią[2]:

1)suwerenne sprawowanie władzy poprzez polskie państwo funkcjonujące w oparciu o polską ustawę zasadniczą jako pierwsze prawo;

2)polska ustawa zasadnicza zestawiająca w sposób ostry wartości-atrybuty polskości, które z racji bycia wartościami nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji;

3)wystąpienie z Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych naruszających rozstrzygnięcia polskiej ustawy zasadniczej;

4)likwidacja wszelkich tajnych bractw na obszarze Polski;

5)pełne wdrożenie społecznej gospodarki wolnorynkowej, tj.:

a) z całkowitą likwidacją wszelkich monopoli z wyjątkiem monopoli państwa;

b) z równoprawną ochroną własności spółdzielczej, prywatnej, gminnej i skarbowej;

c) z objęciem własnością skarbową wszelkich działalności i zasobów mających fundamentalne znaczenie dla ogółu obywateli;

d) z zakazem zbywania polskiej ziemi cudzoziemcom;

e) z zakazem prywatyzacji przedsiębiorstwa "Lasy Państwowe" oraz przedsiębiorstw, do których przypisana jest wyłączność własności skarbowej.

         W ten sposób określona racja stanu polskiego narodu to jedynie najogólniej podane konkrety nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji, których żadna władza łącznie z całym polskim narodem, jako najwyższą władzą, nie może naruszyć.

         Niżej podaję listę zagadnień wymagających załatwienia dla odrodzenia polskiego narodu:

1) wystąpienie z Unii Europejskiej dla ostatecznego wyzwolenia się ze wszelkich ograniczeń wynikających z uczestnictwa w tym bycie dryfującym w kierunku przeistoczenia się w imperium;

2) ustanowienie polskiego obszaru celno-dewizowego z niezbędnymi regulacjami prawnymi;

3) zlikwidowanie podatków: dochodowego, VAT, Belki i wprowadzenie nowego systemu danin publicznych (ceł, akcyz, podatku od przychodów od osób fizycznych i osób prawnych, od wywozu środków pieniężnych poza polski obszar celny powyżej wyznaczonych limitów oraz podatku od nieruchomości);

4) wprowadzenie systemu rozdziału wpływów z podatków na przychody władz samorządów lokalnych i państwa w powiązaniu z rozdziałem zadań;

5) przyjęcie zasad interwencjonizmu państwa w swobodę gospodarowania szczególnie w obszarach:

a) kształtowania płacy minimalnej;

b) uściślenia prawa pracy i właściwego usytuowania praw pokrewnych (umów zlecenia i o dzieło) w systemie nagradzania najemnej siły roboczej;

c) przeniesienia podstawowej jednolitej składki na ZUS z wynagrodzenia pracownika do kosztu pracodawcy;

d) sformułowanie ponadobowiązkowego prywatnego systemu oszczędzania na cele emerytalne i wykorzystania zgromadzonych funduszy, poza konstrukcją ZUS;

e) przyjęcie polskiej regulacji prawa handlowego, spółdzielczego oraz własności gminy i skarbu państwa;

f) przyjęcie zasady realnego umiarkowanego wzrostu gospodarczego w granicach 3-4% rocznie przyjętego wskaźnika aktywności gospodarczej z zachowaniem stałej corocznej redukcji poziomu bezrobocia;

g) utrzymywanie rozwoju gospodarczego i mocy produkcyjnych w granicach dostosowanych do potrzeb krajowego rynku;

h) rozwijanie wybranych gałęzi wytwórczości o najwyższym poziomie rozwoju technicznego ponad potrzeby krajowe dla stworzenia właściwej bazy eksportowej;

i) bieżącej kontroli wzrostu eksportu względem importu z zachowaniem reguły wyprzedzającego tempa eksportu nad importem w dopuszczalnym paśmie;

j) kontroli poziomu inflacji i kształtowania referencyjnych stóp banku centralnego.

         Jak widzimy stoi przed nami ogrom prac do wykonania w profesjonalny sposób po przejęciu władzy i wyeliminowaniu obecnego establishmentu niezdolnego, a przede wszystkim, nie zainteresowanego w odrodzeniu się polskiego narodu.

        Na dzisiaj procedura działania na rzecz odrodzenia się polskiego narodu jest następująca:

1) wszyscy Polacy, zorganizowani czy też niezorganizowani, o polskich narodowo-patriotycznych poglądach muszą przystąpić do ogólnokrajowej organizacji: Narodowo-Patriotyczne Stowarzyszenie Polaków, która po zarejestrowaniu w sądzie przystąpi do działania. W imieniu Polaków wystąpi do Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanie Ogólnokrajowego Komitetu Wyborczego pn. "Blok Narodowo-Patriotyczny Polaków" w wyborach do władz lokalnych i państwa;

2) w wyniku kampanii wyborczych BLOK oznajmi swoje zamierzenia natychmiastowe i perspektywiczne;

3) po wejściu do władz lokalnych ( rad i organów wykonawczych) natychmiast podejmie działania na rzecz gmin i jednoczesnego podnoszenia poziomu świadomości pod kątem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na funkcję Prezydenta RP;

4) po wejściu do Sejmu i Senatu z miejsca przystąpi do czynności przedłożenia polskiej ustawy zasadniczej i kompletu ustaw z niej wynikających dla dokonania niezbędnych przekształceń ustrojowych.

          I w tym miejscu możliwe będą różne scenariusze w zależności od liczby objętych mandatów przez BLOK w Sejmie i Senacie. W przypadku torpedowania prac i legislacji ze strony zachowawczej konserwy, uniemożliwiającego przyjęcie nowej polskiej ustawy zasadniczej, pozostanie jedynie droga ogólnokrajowego, zdecydowanego nacisku w formie odmowy posłuszeństwa władzom i żądania natychmiastowego ich ustąpienia.

         W przypadku przyjęcia polskiej ustawy zasadniczej podstawowym działaniem będzie wystąpienie z UE w procedurze wystąpienia albo jednostronnej deklaracji politycznej.

         Przyjęcie polskiej ustawy zasadniczej wraz z ustawami z niej wynikającymi rozpocznie proces odrodzenia narodowego Polaków. Na powrót staniemy się podmiotem - suwerenem w swoich sprawach i całego społeczeństwa zorganizowanego w nowym polskim państwie.

         Nie podjęcie tego zbiorowego wysiłku wszystkich Polaków o narodowo-patriotycznych zapatrywaniach spowoduje nie tylko ich upadek ale całkowite zniszczenie.

 

W0[1] Polakiem jest osoba polskiej narodowości nie skazana za zdradę Ojczyzny prawomocnym wyrokiem Sądu w składzie sędziów Polaków.

[2] Nie należy mylić z racją stanu obecnej władzy okupacyjnej funkcjonującej w Polsce.

 
Uwaga!
1. Witryna stanowi narzędzie intensywnej wymiany poglądów mających na celu wskazanie Polakom wartości, o które naród musi walczyć dla zachowania tożsamości i sprawnego rozwoju. 2. Misją, która przyświeca temu pomysłowi, jest nieustanne podwyższanie poziomu świadomości polskiego narodu i jego politycznego wyrobienia. 3. Szeroki udział w pracach nad kształtem państwa pozwoli na lepsze rozumienie spraw, a nie przyjmowanie na wiarę gotowych rozwiązań przygotowywanych przez elity, których interesy w nieznacznym stopniu zbieżne są z interesami narodu. 4. Jakość realizowanego celu zależeć będzie od poziomu opracowań i przemyśleń kompetentnych osób: nauczycieli, księży, oficerów sztabowych i liniowych sił zbrojnych, gwardii narodowej i służb dyskretnych, środowiska szlachecko-arystokratycznego, prawników, ekonomistów, finansistów, bankowców i ubezpieczeniowców, środowiska medycznego, samorządowców i innych. 5. Kontakt z zespołem założycielskim poprzez PANEL VII za pośrednictwem Formularza-Kontaktowego lub po zalogowaniu przez zgłoszenie artykułu, który jako jedyny dostępny jest do pisania i czytania. Pozostałe panele i zbiory dokumentów (plików) w linkach dostępne są jedynie do czytania. 6.Zespół nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.